25 / 4 / 1399 واگذاری ماشین بسته بندی ویفر به شرکت لینا

شرکت لافر ( Lafer ) موفق گردید در پروژه توسعه شرکت لینا همکاری نموده و ماشین بسته بندی افقی برای

محصول ویفر این شرکت را تامین نماید.