1399/01/23

راسل به  نمایندگی از شرکت Trivi ایتالیا، خط تولید کوراسان به ظرفیت 55.000 عدد در ساعت به شرکت نوتریکا ( پچ پچ ) واگذارنمود.

 خط تولید واگذار شده بصورت تمام اتوماتیک بوده که با نصب این خط، شرکت Trivi بزرگترین سهم بازار تولید کوراسان در ایران را دارا خواهد شد.

 

شرکت راسل به نمایندگی از گروه Lafer  ماشین آلات بسته بندی پروژه کوراسان شرکت نوتریکا (پج پج ) را تامین نمود.

این ماشین آلات در انتهای خط کوراسان قرار گرفته و بصورت تمام اتوماتیک با بهره گیری از سیستم تغذیه خودکار، کل ظرفیت خط کوراسان را پوشش میدهد.