جدول نمایشگاه ها

 

نمایشگاه Agrofood 2018

تاریخ برگزاری نمایشگاه : 11-8 تیر ماه 1397

 سالن 38، غرفه 2-3-38 

نمایشگاه INTERPACK 2017

تاریخ برگزاری نمایشگاه : 10-4 می 2017

سالن 13، غرفه B13

 

نمایشگاه CIBUSTEC 

تاریخ برگزاری نمایشگاه : 28-25 اکتبر 2016

سالن 2، غرفه K050

گالری عکس نمایشگاه CIBUS2016

 

نمایشگاه PACK EXPO 

تاریخ برگزاری نمایشگاه : 9-6 نوامبر 2016

Chicago North Upper Hall - Stand 5066

 

 نمایشگاه Brau Beviale

(D) Hall 7 Stand 319-321-323-352

گالری عکس نمایشگاه BaruBeviale2016

 

نمایشگاه all4 Pack

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 17-14 نوامبر 2016

سالن 6، غرفه G 053 

 

نمایشگاه VINTECH SIFEL

تاریخ برگزاری نمیشگاه: 29 نوامبر الی 1 دسامبر 2016

Brodeaux (F) Hall 1 - Stand 1C3502 - 1D3502

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا