نمایشگاه Brau  در نورنبرگ آلمان

گروه DellaToffola و شرکتهای تحت مجموعه مانند AVE – Zitalia – Priamo – Gimar – Sirio Aliberti – OMB و ...... در نمایشگاه Brau  در نورنبرگ آلمان حضوری چشمگیر دارند.

با عنایت یه حضور همه شرکتهای تحت مجموعه در این نمایشگاه، فرصتی مناسب خواهد بود برای بازدید از این گروه.

از 10 لغایت 12 نوامبر 2015، در سالن 7 غرفه 321 – 323 – 325 -329 منتظر دیدار شما هستشم