شرکت راسل به نمایندگی از گزوه Della Toffola یک دستگاه RO به شرکت نیسان شرق ( پپسی / مشهد ) واگذار نمود که با این واگذاری، تعداد RO های واگذار شده به پپسی ایران به سه دستگاه رسید

در سال 2014 اولین RO در پپسی مشهد به ظرفیت 75000 لیتر در ساعت نصب گردید که راندمان 80 درصدی را دارا بود

با عنایت به نیاز پپسی مشهد به ظرفیت بیشتر و همچنین مضیغه تامین آب که امروزه در جای جای کشورمان مشهود است، Della Toffola پیشنهاد استفاده از پساب RO اول را به عنوان ورودی ROدوم نمود که با استقبال پپسی مواجه گردید چراکه حدود 20 هزار لیتر در ساعت صرفه جویی آب در پی داشت.

همانطور که میدانید ، در استاندارد موجود، RO ها تقریبا 75 درصد آب ورودی را تصفیه کرده و 25% را به عنوان پساب یا آب با آلودگی بالا تحویل میدهد.

به جهت صرفه جویی در آب، 25% پساب خروجی RO اول با بهره گیری از سیستم Automatic dosing unit با آب تازه کارخانه مخلوط شده و سپس وارد RO دوم میشود.

به این ترتیب، تمام خروجی پساب RO یک عملا مصرف شده و راندمان RO اول به 100% میرسد و صرفه جویی 20هزار لیتری آب را در پی دارد