شرکت راسل به منظور سهولت بیشتر در بازدید از فیلمهای ماشین آلات مورد نمایندگی خود ، فیلم بعضی از خطوط تولید / ماشین الات را  بر روی سایت Aparat بارگذاری نموده است.

با ایجاد کانالی به نام RASSEL در این سایت، هم اکنون فیلمها با سرعت و کیفیت مناسب، قابل رویت می باشد.

برای بازدید فیلمها ، به آدرس www.aparat.com/RASSEL   مراجعه نمایید.