---------------------------------------------------

 

فعالیت این شرکت به طور تخصصی در زمینه ماشین الات صنایه لبنی میباشد . ساخت ماشین الات واحد دریافت شیر،

خط تولید انواع پنیر، تولید بستنی، خامه  انواع هموژنایزرها و  Separator  ها ، از تخصصهای این شرکت میباشد.

اجرای کامل خطوط لبنی به استثنا کره از فعالیت های این شرکت میباشد.